Persoonlijke impressies van de RSB-vergadering van 14 mei 2014Voor meer foto's klik hier

Afgelopen woensdag was er een grote opkomst bij de Algemene Vergadering van de RSB. Aanwezig waren ook twee bestuursleden van de KNSB, de heer Rongen (voorzitter van SO Rotterdam en secretaris KNSB) en de heer Bosman ( penningmeester KNSB). De nieuwe RSB-jeugdleider a.i. was helaas verhinderd. Nog nooit gebeurd, maar Ab Scheel kon deze vergadering helaas niet bijwonen. Hij had gevraagd of iemand voor hem foto's wilde nemen.Goed nieuws was dat Arrian Rutten, de RSB-competitieleider, weer aanwezig was nadat hij eind april een bijzondere en moeilijke operatie had ondergaan! Arrian is nog herstellende van deze operatie maar wilde toch graag zijn bijdrage leveren aan deze vergadering hetgeen door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Marcel Klein (vz Stichting Pathena en bestuurslid SV Sliedrecht) was aanwezig en werd door alle aanwezigen bedankt voor het organiseren van het eerste Pathena NK Jeugdschaken Rotterdam 2014 in het Topsportcentrum Rotterdam. Dit was een groot succes. Marcel legde in het kort uit welke partijen een rol hadden gespeeld bij de financiering en het op korte termijn kunnen realiseren van de wensen van de Gemeente Rotterdam alvorens subsidie verstrekt kon worden. Het bestuur liet blijken dat ook bij een volgende editie er een (financieel) beroep kan worden gedaan op de RSB. De begroting werd met algehele stemmen goedgekeurd. Mijn onjuiste interpretatie van de toelichting bij de nieuwe contributie werd door de penningmeester op vakkundige wijze gepareerd. De RSB-contributie is historisch laag, een euro voor een seniorlid en een halve euro voor een juniorlid. Pas als er serieuze beleidsvoornemens komen zal de verhoging van deze contributie aan de orde komen. De financiŽle positie van de RSB is robuust.Goed nieuws was ook dat er afgelopen seizoen weer bijzondere schaakprestaties waren geleverd door de verenigingen. Teams van Charlois Europoort en Messemaker 1847 promoveerden in de KNSB-competitie en in de regionale competities viel op dat de teams van Capelle a/d IJssel alles wonnen. Met veel plezier kon Arrian de RSB-prijzen uitreiken.

Een RSB-vergadering zonder veel discussies over nieuwe wet- en regelgeving is helaas niet denkbaar. Al jarenlang verdringen deze onderwerpen de bespreking van de problemen die er in de georganiseerde schaakport binnen de RSB bestaan en om (eigentijdse) oplossingen vragen. Maar het bleek ijdele hoop dat het dit keer anders zou gaan. Een voorstel m.b.t. de invoering van het Fischertempo werd aangenomen en een voorstel m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons werd afgewezen. Wijzigingsvoorstellen m.b.t. art. 10.9 en art. 33 van het competitiereglement werden uitgesteld. Tot slot werd over een wijzigingsvoorstel m.b.t. de viertallencompetitie gediscussieerd maar dit leidde helaas tot niets. Frustrerend voor de 50-jarige De IJssel die zich al jaren inzet voor een (volwaardige) viertallencompetitie. Voorgesteld werd dit weer een seizoen uit te stellen. Ondanks de vele praktische bezwaren die de competitieleider uiteenzette ben ik het met de bestuurders van De IJssel eens dat we meer moeten denken in termen van nieuwe uitdagingen en er op korte termijn bezien moet worden of er (onorthodoxe) oplossingen voorhanden zijn voor een aangepaste viertallencompetitie in het nieuwe seizoen. Waar een wil is, is een weg.

Een koude douche
Op een overvolle agenda (als laatste punt?) stond ook het belangrijke onderwerp Toekomst van de KNSB met uitgebreide documentatie bij dit agendapunt. Vorig jaar augustus had een commissie een rapport aangeboden aan het KNSB bestuur en begin november 2013 kregen alle Bondsraadleden deze stukken aangeboden vergezeld met een brief van het KNSB-bestuur ter bespreking eind november. Binnen de RSB bleef het daarna maandenlang muisstil en na aandringen tijdens een jeugdleidersvergadering in Spijkenisse in april werd het rapport gepubliceerd vooruitlopend op de agenda voor deze AV vergadering. Zonder enig begeleidend schrijven en zonder een reactie van het RSB-bestuur op de stukken. En dit was niet het enige plan dat op de burelen van het bestuur was blijven liggen. Als je het afgelopen halfjaar in ander verband een sfeer gewend bent van evenementen helpen realiseren met anderen (Pathena NK Jeugdschaak en side events, Erasmiaans Schaakfestijn e.d.), van gezamenlijk nieuwe ideeŽn ontwikkelen (Rotterdam Stadsinitiatief, oprichten van de stichting Het SchaaKKasteeL e.d.), van verzoeken van de gemeente Rotterdam ( en ook daarbuiten) om te participeren bij diverse jeugdevenementen en ook nog eens voor de uitdaging mag staan om samen met anderen nieuwe projecten te mogen ontwikkelen voor het nieuwe schoolseizoen dan ervaar je het bezoek aan de afgelopen AV, waar het over de toekomst van onze schaaksport zou gaan, als een koude douche. Het nadenken over de toekomst van onze geliefde schaaksport zou topprioriteit moeten krijgen daar is het te belangrijk voor. Over de aanpak en uitvoering van de gewenste brede discussie heb ik vaak in mijn artikelen van vorig jaar op Schaaksite.nl en de RSB-site kritiek geuit. Het KNSB-bestuur en het RSB-bestuur zijn daarvan volledig op de hoogte.In de vergadering restte niets anders dan aan de heer Bosman van de KNSB eerder het woord te geven. Deze bestuurder had goed in de gaten in welke situatie hij terecht was gekomen. Hij stelde voor 25 minuten aan het onderwerp te besteden en dan met name aan de analyse van de situatie. Er werden enkele vragen gesteld en er werden enkele ervaringen uitgewisseld. De tijd was om. De heer Bosman gaf aan dat het aan de RSB is, zoals afgesproken, om haar inbreng te leveren t.b.v. de komende Bondsraad van 14 juni. Aangezien de RSB nog moet beginnen aan de bespreking van de Toekomstnota met zijn leden staan de RSB-Bondsraadleden (toevallig ook twee RSB-bestuursleden) met lege handen want drie weken voor de a.s. Bondsraadvergadering worden de agendastukken verspreid. De RSB moet voorlopig even genoegen nemen met een plaats in de bezemwagen van de Bondsraad v.w.b. dit onderwerp.

(Het KNSB-bestuur mag zich nog wel eens afvragen, mede gelet op de ontwikkelingen bij andere regionale bonden, of de gekozen aanpak tot de gewenste resultaten zal leiden. Voor een goed toekomstplan heb je draagvlak nodig en als veel leden onkundig blijven komt dat draagvlak er niet.) De grote opkomst was mede te danken aan dit agendapunt maar sommigen gingen teleurgesteld huiswaarts omdat er helaas weinig van terechtgekomen was. Voorgesteld werd om een of meerdere sessies te gaan organiseren op een geschikte plaats waar in een ontspannen sfeer gediscussieerd kan worden over de Toekomstnota. De sessies moeten worden opengesteld voor een ieder die een bijdrage wil leveren aan de discussie en de deelname niet te beperken tot de bestuurders die regelmatig de AV bezoeken. De vraag hierbij was of ook alle RSB-leden de Toekomstnota persoonlijk al hadden gekregen. Uit een kleine steekproef bleek dat veel leden nog van niets weten. Het RSB-bestuur heeft het voorstel in beraad genomen.

Dit is maar ťťn mening, de een deelt de mening de ander niet. Het zou goed zijn als er meer publicaties op de RSB-site komen over dit onderwerp. Er zal veel tijd geÔnvesteerd moeten worden als we serieus aan onze toekomst willen werken. Slechts weinigen hebben dit er voor over en dit is misschien wel het grootste probleem. Maar zonder extra inspanningen zal het niet lukken want er bestaan helaas geen snelle en eenvoudige oplossingen voor de problemen. Het is aan te bevelen als een paar toppers de koppen eens bij elkaar zouden steken om de ontstane situatie te bespreken en het gestrande schip trachten vlot te strekken.

Als jullie willen reageren mail dan naar koorevaarx@wxs.nl Naast bijval is kritiek meer dan welkom. Tot slot een ludieke afsluiting. Adri Helfrich, initiator van Schaakschool Rotterdam-Noord en vertegenwoordiger van Raindropchess BV, dankte de heer Bosman voor zijn heldere bijdrage en wilde hem een aantal schaakmaterialen aanbieden. Schaakborden met gekleurde stukken , de Oranje- tijd breekt weer aan dus daar moeten we ook iets mee kunnen bij het schaken. En passant memoreerde hij dat hij een budget van 5000 euro ter beschikking had om vijftien scholen in Rotterdam-Noord van schaakmateriaal te voorzien en er ook schaakles te kunnen geven. Een prima initiatief!